Difference between revisions of "Crayon"

From IT-help UiB
 
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Under construction}}
 
{{Under construction}}
  
[[en:Crayon]]
+
[[no:Crayon]]
 +
[[File:Crayon.jpg]]
  
[[Fil:Crayon.jpg]]
 
  
 
Contact Info: [mailto:lisens@crayon.no lisens@crayon.no] tlf: 22 89 10 10
 
Contact Info: [mailto:lisens@crayon.no lisens@crayon.no] tlf: 22 89 10 10
Line 17: Line 17:
 
Only Orderresponsible at the department can order.  
 
Only Orderresponsible at the department can order.  
  
[[media:Lisenser BaswarePM.pdf |Klikk her for bestillingsveiledning (pdf-fil)]]. [[media:Lisenser BaswarePM.odp |Klikk her for OpenOffice-utgaven (odt-fil)]].
+
[https://it.uib.no/ithjelp/images/b/ba/Lisenser_BaswarePM.pdf Click here for order manual (pdf file)] [https://it.uib.no/ithjelp/images/3/3f/Lisenser_BaswarePM.odp Click here to order manual (odt file)].
  
  
Line 24: Line 24:
 
Adobe has started a new type of licensing for some of their products. The former name of the product family was Adobe® Creative Suite (CS) (You where then owning the license you where buying). The new system for licensing Adobe is called Adobe Creative Cloud (CC) and is based on a annual rent as long as you wishes to use the product. You can then at any time use the latest version.
 
Adobe has started a new type of licensing for some of their products. The former name of the product family was Adobe® Creative Suite (CS) (You where then owning the license you where buying). The new system for licensing Adobe is called Adobe Creative Cloud (CC) and is based on a annual rent as long as you wishes to use the product. You can then at any time use the latest version.
  
== Om Adobe Creative Cloud (CC) ==
+
== About Adobe Creative Cloud (CC) ==
  
Det finnes to typer lisenser for Creative Cloud: '''«Named user»-lisens''' og '''«per device»-lisens'''. For begge lisenstyper betales det årlig lisensavgift så lenge en ønsker å benytte lisensen. I praksis faktureres det for antall måneder det er igjen til 10.desember (dato da avtale ble inngått i 2014). Før denne dato må en fornye avtalen for nye 12 måneder dersom en fortsatt skal benytte lisensen(e).  
+
There are two kinds of license for Creative Cloud: '''«Named user»-license''' and '''«per device»-license'''. For both license types you have to pay an annual license fee as long as you wishes to use the license. In practice it is billed for the number of months remaining to December 10 (the date when the agreement was signed in 2014). Before this date you must renew the agreement for another 12 months if you want to continue to use the license(s).
  
Disse lisensene kan bare brukes av UiB sine ansatte (evt studenter via «per device»-lisens) så lenge en er ansatt ved UiB. '''En kan bare bruke lisensen/programmet i UiB sammenheng (ikke til kommersiell bruk).'''  
+
Only employees at UiB can use these licenses . '''You can only use the license/software in UiB context (not for commercial use).'''  
  
'''Det er viktig at en bestiller riktig type lisens ut fra ønsket bruk. Se nærmere forklaring nedenfor:'''
+
'''It is Important to order right kind of license based on the desired use. See further explanation below:'''
  
 +
= «Named user»-license (office use) =
  
 +
* "Named user" License applies to a named user for up to two PCs. Only this named user has the right to use the license.
 +
* You will then get access via Adobe ID (login). You will receive an invitation from the IT department. Others who logs on to a UiB computer with this type of license will not be able to use the software.
 +
* When a license is ordered you should contact us through [https://hjelp.uib.no/ UiBhjelp], informing about who will use the license and the computer name if available. We also need the PM-number from the order as soon as this number is ready. In that way the IT department now who owns the license, and to who the invitation should be sent.
 +
* This type of license can be used on up to two computers. License can be used on a private computer used in UiB context (not for commercial use).
  
= «Named user»-lisens (kontor bruk) =
+
Read more here :[https://it.uib.no/ithjelp/images/f/f4/AdobeCC_NU.pdf How to creates an adobe ID after you have been invited by email]
  
* «Named user»-lisens gjelder for navngitt bruker på inntil to pc-er. Bare denne navngitte brukeren har rett til å bruke lisensen.
+
= «Per device»-license (Public / Lab-PCs) =
* En får tilgang via Adobe ID (pålogging). En vil få tilsendt invitasjon fra IT-avdelingen i etterkant. Andre som logger seg på en UiB-maskin med denne type lisens vil ikke kunne bruke programmet.
 
* Når lisens er bestilt oppretter en sak via https://bs.uib.no/ der en får frem hvem som skal ha lisensen og evt hvilken maskin den skal inn på. Få også med PM-nummeret fra bestillingen så snart dette nummeret er klart. På den måten vet IT-avdelingen hvem lisensen tilhører og til hvem invitasjonen skal sendes til.
 
* Denne type lisens kan benyttes på inntil to maskiner. Lisens kan brukes på privat PC i UiB sammenheng (ikke til kommersiell bruk).
 
  
Les mer om [[media:AdobeCC NU.pdf|hvordan en oppretter adobe ID etter at en har fått invitasjon på e-post her]]
+
* This license is used for public PC's or other PC's where more people want access to the program from one machine (eg computer rooms).
 +
* There is only one installation per license (Therefore it is slightly cheaper).
 +
* This license can not be used on private computers.
  
= «Per device»-lisens (fellesPC-er) =
 
(Installasjonspakker er ikke klar ennå)
 
  
* Denne lisens benyttes for fellesPC-er eller andre PC-er der flere ønsker tilgang til programmet fra en og samme maskin (f.eks PC-saler).
+
== Typical Adobe CC products ==
* Det er èn installasjon per lisens (Derfor er den litt billigere).
 
* Denne lisens kan ikke brukes på private maskiner.
 
 
 
 
 
== Typiske Adobe CC-produkter ==
 
 
   
 
   
Her er en liste over noen programmer der en ikke lenger kan kjøpe lisens, bare leie:
+
Here is a list of some programs where you can no longer purchase the license, only rent:
  
Creative Cloud for teams (komplett)
+
Creative Cloud for teams (Complete. If you buy more than two products this will pay off)
  
 
Photoshop CC
 
Photoshop CC
Line 63: Line 60:
 
Illustrator CC
 
Illustrator CC
  
Dreamweaver CCAdobe Premiere Pro CC
+
Dreamweaver CC
 +
 
 +
Adobe Premiere Pro CC
  
 
After Effects CC
 
After Effects CC
Line 83: Line 82:
 
Adobe Muse CC
 
Adobe Muse CC
  
 
+
= Purchasing licenses =
= Kjøpe-lisenser =
 
 
   
 
   
For disse produkter kan en fremdeles kjøpe lisens (engangsavgift på en bestemt versjon)
+
For these products you can still buy license (one-time fee for a specific version)
  
 
Acrobat Professional
 
Acrobat Professional
Line 97: Line 95:
  
  
Etterhvert som en programvareversjon begynner å bli utdatert vil produsenten slutte å levere sikkerhetsoppdateringer. I disse tilfeller vil programvaren utgjøre en sikkerhetsrisiko for UiB sine maskiner. Programvareversjonen vil da bli utfaset og en må kjøpe ny lisens.
+
As a software version starting to become outdated manufacturer will stop delivering security updates. In these cases, the software will pose a security risk for UiB computers. The software version will then be phased out and you must buy a new license.
 
 
 
 
== Lisensregler Microsoftprogramvare i korte trekk: ==
 
 
 
Dette gjelder utdanningslisenser bestilt fra Crayon. I praksis gjelder dette MS Visio og MS Project fra Microsoft. Er en i tvil om hva som gjelder for en spesifikk programvarelisens, kan en kontakte Crayon så sant de er leverandør av denne programvarelisensen. 
 
 
 
 
 
* Maskinen med programvarelisensen skal være eid av Universitetet i Bergen (UiB).
 
 
 
* Programvaren skal brukes til UiB relatert arbeid (Kan ikke brukes kommersielt. Kommersiell lisens er opp til 10 ganger dyrere)
 
* En kan ha programmet på en tilleggsmaskin så sant det bare en og samme bruker som benytter programmet på begge maskiner. Det må være samme operativsystem på begge maskiner (Windows eller Mac). Programmet skal ikke brukes på begge maskiner samtidig. '''(MS Visual Studio kan bare installeres på en maskin per bruker med lisens.)'''
 
* Når lisenser brukes på pc-saler, eller andre tilfeller der en pc har flere brukere, kan en IKKE installere programvaren på en tilleggsmaskin.
 
 
 
* Når ansatte eller studenter slutter ved UiB har en IKKE lenger bruksrett for utdanningslisenser kjøpt inn av UiB.  Andre innenfor UiB kan eventuelt overta lisensen.
 
 
 
* Lisensene kan i utgangspunktet ikke oppgraderes. Skal en ha ny versjon må ny lisens kjøpes.
 
 
 
* Etterhvert som en programvareversjon begynner å bli utdatert vil produsenten slutte å levere sikkerhetsoppdateringer. I disse tilfeller vil programvaren utgjøre en sikkerhetsrisiko for UiB sine maskiner. Programvareversjonen vil da bli utfaset og en må kjøpe ny lisens.
 
  
  
 +
== Licensing Rules for Microsoft Software in brief: ==
  
 +
This applies to education licenses ordered from Crayon. In practice, this applies to MS Visio and MS Project from Microsoft.
  
  
{{BRA}}
+
* The computer included the software license shall be owned by the University of Bergen (UiB).
 +
* The software should be used for UiB related work (Can not be used commercially. Commercial license is up to 10 times more expensive)
 +
* You can have the software on one additional machine as long as it is only a single user who uses the software on both computers. It must be the same operating system on both computers (Windows or Mac).The software should not be used on both computers simultaneously. '''(MS Visual Studio can only be installed on one computer per user license.)'''
 +
* When licenses used at computer rooms, or other cases where a computer has multiple users, you can not install the software on additional computers.
 +
* When employees or students stop working/studying at UiB they have NO LONGER right to use licenses purchased by the University of Bergen. Other within UoB can possibly take over the license.
 +
* The licenses may initially not be upgraded. If you need a new version a new license must be purchased.
 +
* As a software version starting to become outdated manufacturer will stop delivering security updates. In these cases, the software will pose a security risk for the computers at UoB. The software version will then be phased out and you must buy new license.

Latest revision as of 10:18, 30 July 2020

Under construction! This article is under construction! The article might exist in norwegian. Look for a language link in the left margin. Last update: 30.07.2020 by Edmmb

Crayon.jpg


Contact Info: lisens@crayon.no tlf: 22 89 10 10

Provider Adobe and Microsoft software are Crayon.

Order Procedures: Orderresponsible at the department order via BaswarePM

Choose CRAYON AS-82(CRAYON AS-82) if you want to order adobe products (eg. Photoshop CC, Acrobat Pro etc.)

Also choose Crayon (CRAYON AS-82) if you are ordering Microsoft Product (Eks MS Visio, MS Project mm.)

Only Orderresponsible at the department can order.

Click here for order manual (pdf file) Click here to order manual (odt file).


Adobe Creative Cloud

Adobe has started a new type of licensing for some of their products. The former name of the product family was Adobe® Creative Suite (CS) (You where then owning the license you where buying). The new system for licensing Adobe is called Adobe Creative Cloud (CC) and is based on a annual rent as long as you wishes to use the product. You can then at any time use the latest version.

About Adobe Creative Cloud (CC)

There are two kinds of license for Creative Cloud: «Named user»-license and «per device»-license. For both license types you have to pay an annual license fee as long as you wishes to use the license. In practice it is billed for the number of months remaining to December 10 (the date when the agreement was signed in 2014). Before this date you must renew the agreement for another 12 months if you want to continue to use the license(s).

Only employees at UiB can use these licenses . You can only use the license/software in UiB context (not for commercial use).

It is Important to order right kind of license based on the desired use. See further explanation below:

«Named user»-license (office use)

 • "Named user" License applies to a named user for up to two PCs. Only this named user has the right to use the license.
 • You will then get access via Adobe ID (login). You will receive an invitation from the IT department. Others who logs on to a UiB computer with this type of license will not be able to use the software.
 • When a license is ordered you should contact us through UiBhjelp, informing about who will use the license and the computer name if available. We also need the PM-number from the order as soon as this number is ready. In that way the IT department now who owns the license, and to who the invitation should be sent.
 • This type of license can be used on up to two computers. License can be used on a private computer used in UiB context (not for commercial use).

Read more here :How to creates an adobe ID after you have been invited by email

«Per device»-license (Public / Lab-PCs)

 • This license is used for public PC's or other PC's where more people want access to the program from one machine (eg computer rooms).
 • There is only one installation per license (Therefore it is slightly cheaper).
 • This license can not be used on private computers.


Typical Adobe CC products

Here is a list of some programs where you can no longer purchase the license, only rent:

Creative Cloud for teams (Complete. If you buy more than two products this will pay off)

Photoshop CC

InDesign CC

Illustrator CC

Dreamweaver CC

Adobe Premiere Pro CC

After Effects CC

Adobe Audition CC

InCopy CC

Flash Professional CC

Prelude CC

SpeedGrade CC

Edge Inspect CC

Edge Animate CC

Adobe Muse CC

Purchasing licenses

For these products you can still buy license (one-time fee for a specific version)

Acrobat Professional

Photoshop Elements

PHSP & PREM Elements

Premiere Elements


As a software version starting to become outdated manufacturer will stop delivering security updates. In these cases, the software will pose a security risk for UiB computers. The software version will then be phased out and you must buy a new license.


Licensing Rules for Microsoft Software in brief:

This applies to education licenses ordered from Crayon. In practice, this applies to MS Visio and MS Project from Microsoft.


 • The computer included the software license shall be owned by the University of Bergen (UiB).
 • The software should be used for UiB related work (Can not be used commercially. Commercial license is up to 10 times more expensive)
 • You can have the software on one additional machine as long as it is only a single user who uses the software on both computers. It must be the same operating system on both computers (Windows or Mac).The software should not be used on both computers simultaneously. (MS Visual Studio can only be installed on one computer per user license.)
 • When licenses used at computer rooms, or other cases where a computer has multiple users, you can not install the software on additional computers.
 • When employees or students stop working/studying at UiB they have NO LONGER right to use licenses purchased by the University of Bergen. Other within UoB can possibly take over the license.
 • The licenses may initially not be upgraded. If you need a new version a new license must be purchased.
 • As a software version starting to become outdated manufacturer will stop delivering security updates. In these cases, the software will pose a security risk for the computers at UoB. The software version will then be phased out and you must buy new license.