Presentasjon av IT-avdelingens nye vev-sider, IT-forum 19. mai 2010

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Presentasjon av it-hjelp.uib.no,

IT-forum våren 2010


Kva hadde vi?

  • Vanskeleg å ha oversikt
   • -> Utdatert informasjon
   • -> Mangla noko informasjon
  • Brukarane fann ikkje fram (uoversiktlege sider, dårleg søkefunksjon)
  • Kun "utvalgte" hadde skrivetilgang

Kva ønskte vi?

 • "God" informasjon
  • Oppdatert
  • Nyttig
  • Brukarvenleg
 • ”Kontroll”
  • Oversikt over sider og innhald
  • Oversikt over endringar (revisjonshistorikk)
  • Kva stod på sidene før
  • Betre ansvarsfordeling
 • "Openheit"
  • Også fagnær IT
  • Korrigeringar av brukarar

Korleis nå målet?

Wiki

 • Deling av kunnskap
 • Samarbeid
 • Brukarane kan forbetre / gi tilbakemeldingar
 • Erfaringar på ITA / UiB


Mediawiki

 • Wikipedia -> Kjent for mange
 • Stabilt (grundig testa)
 • Funksjonalitet
  • Fleksibilitet
  • Søk
  • Kategorisering
  • ..
 • Open kjeldekode
  • Moglegheit for tilleggsfunksjonalitet og tilpassing
 • Wikihost


Prosessen

 • Utfordringar
  • Motforestillingar
  • Korleis kategorisere
  • ”Kva er førstesidestoff”
  • Kva skal på venstremenyen (viser for alle sider)
  • Korleis få folk til å bidra / ta ansvar?
 • Brukartesting
 • Designhjelp frå Formidlingsavdelinga


Resultatet

 • Betre og meir brukarvenleg informasjon for IT-brukarar ved UiB?
 • Utviklingpotensiale
 • Brukarane kan påverke direkte og indirekte