Brukerundersøkelse 2012

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IT-avdelingen gjennomførte i juni 2012 en spørreundersøkelse om brukerstøtte og informasjon fra IT-avdelingen.

Svarene viser i hovedsak god tilfredshet med disse tjenestene. 3 av 4 svarte at de er fornøyd eller svært fornøyd med IT-avdelingens tilbud på brukerstøtte og informasjon.

Særlig er man positiv til BRITAs tilgjengelighet og service. 3 av 4 kjenner til BRITA, like mange opplever BRITA-personalet som imøtekommende. Begge disse tallene er noe høyere enn i tilsvarende undersøkelse i 2010.

Sammenlignet med 2010-undersøkelsen er det ingen tegn til lavere tilfredshet. Svarene er jevnt over som i 2010 eller mer positive. Mest positiv utvikling er det i tilfredsheten med "Direkte kontakt med BRITA (personlig frammøte)" og hjelp fra PC-vakt.

Sammenligning med 2010-undersøkelsen viser også at brukerne nå har bedre kjennskap til hjelp i undervisningsrom og at flere mener de får rask hjelp når de ringer BRITA.

Selv om tendensen er positiv, avdekker undersøkelsen også områder der IT-avdelingen trenger å arbeide videre for å forbedre tjenestene. Visse sider ved IT-avdelingens informasjonsvirksomhet scorer lavere enn ønskelig. Det gjelder bl.a. muligheter for å finne fram til riktig informasjon på IT-hjelp-sidene og kjennskapen til temaheftene fra IT-avdelingen.

Det er en tendens til at avanserte IT-brukere og vitenskapelig ansatte er mindre fornøyd enn andre grupper. Det samme gjelder de som har svart på engelsk. Dette gir grunn til å se spesielt på vår service og informasjon til disse gruppene.

Undersøkelsen avdekker også til dels betydelige forskjeller mellom fakultetene. IT-avdelingen vil på grunnlag av dette se på hvordan service og informasjon kan forbedres til enkelte miljøer.

Undersøkelsen ble gjennomført med vev-basert spørreskjema. 1988 ansatte ved UiB og randsoneinstitusjoner ble invitert til å delta. Av disse svarte 34 % (684 personer). Undersøkelsen er gjennomført med bistand fra Rambøll Management Consulting, som bla. har gjort dataanalyser og produsert rapportene.

Rapporter fra undersøkelsen: